Įstatai

1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos politologų asociacija (LPA) – savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti politikos mokslininkus, taip pat, kitus besidominčius politikos mokslu ar kaip kitaip su juo susijusius asmenis.
1.2. LPA vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir šiais įstatais.
1.3. LPA atstovauja politikos mokslo interesus santykiuose su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.
1.4. LPA veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, palaiko ryšius su giminingomis tarptautinėmis ir užsienio valstybių organizacijomis.
1.5. LPA yra juridinis asmuo, yra ūkiškai ir finansiškai savarankiška, turi savo sąskaitą, antspaudą su organizacijos pavadinimu, emblema, savarankiškai atstovauja savo interesus valstybinėse įsataigose.
1.6. LPA buveinė yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje, Didlaukio 47-205.

2. Asociacijos tikslai ir uždaviniai
LPA siekia:
2.1. Skatinti politikos mokslo plėtrą.
2.2. Palaikyti ryšius su analogiškomis organizacijomis bei politikos mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose valstybėse, taip pat tarptautinėmis organizacijomis.
2.3. Skleisti informaciją apie politikos mokslo naujoves ir jo būklę.

3. Asociacijos veiklos būdai ir formos
Siekdama numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo LPA:
3.1. Organizuoja konferencijas, simpoziumus, seminarus ir kitus renginius.
3.2. Skleidžia informaciją apie asociacijos veiklą.
3.3. Leidžia LPA informacinį biuletenį, gali užsiimti kita leidybine veikla.
3.4. Konsultuoja valstybines ir visuomenines organizacijas, taip pat privačius asmenis, klausimais susijusiais su politine veikla.
3.5. Rengia konkursus išaiškinti geriausius politikos mokslo studijas, mokymo ir metodines priemones.
3.6. Vykdo kitą įstatymais neuždraustą veiklą.

4. Asociacijos nariai
4.1. LPA sudaro nariai ir kiti jos veikloje dalyvaujantys asmenys.
4.2. LPA nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kuris pripažįsta šiuos įstatus ir juos vykdo bei moka nario mokestį.
4.3. LPA nariu, remdamasi raštišku asmens pareiškimu (anketa), priima LPA taryba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.
4.4. LPA narys turi teisę:
– dalyvauti LPA renginiuose su balsavimo teise, būti renkamas į Asociacijos vadovaujančius organus;
– gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
– gali bet kada išstoti iš Asociacijos; tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
4.5. LPA narys privalo:
– laikytis šių įstatų;
– mokėti nario mokestį;
– dalyvauti Asociacijos veikloje, realizuojant jos tikslus ir uždavinius.
4.6. LPA nariai, pažeidę šiuos įstatus, laiku nesumokėję nario mokesčio, taip pat nusižengę profesinės etikos reikalavimams, Asociacijos tarybos nutarimu šalinami iš LPA.

5. Kiti Asociacijos dalyviai
5.1. Kiti Asociacijos dalyviai yra garbės nariai ir nariai rėmėjai.
5.2. Garbės nariu gali būti asmuo ypač nusipelnęs Asociacijai ar politikos mokslui.
5.3. Garbės nariu tampama LPA tarybos nutarimu.
5.4. Nariu rėmėju gali būti juridinis ar fizinis asmuo, remiantis Asociaciją, jeigu ši veikla neprieštarauja jų statusui ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
5.5. Nariu rėmėju tampama pagal sutartį, pasirašytą LPA prezidento tarybai pritarus.
5.6. Garbės nariai ir nariai remėjai turi visas Asociacijos nario teises, išskyrus balso teisę.

6. Asociacijos valdymas ir struktūra
6.1. LPA veiklą savo kompetencijos rėmuose tvarko Asociacijos narių konferencija, LPA taryba, prezidentas, revizijos komisija ir kiti organai bei padaliniai, steigiami šių įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
6.2. Asociacijos konferencija:
– aukščiausias valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus;
– neelinę konferenciją šaukia taryba, reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių;
– priima, papildo ir keičia Asociacijos įstatus, nustato veiklos kryptis, nario mokesčio dydį;
– išklauso ir tvirtina tarybos, prezidento, revizinės komisijos ir kitų konferencijoje sudarytų stuktūrinių padalinių ataskaitas;
– tvirtina LPA pajamų ir išlaidų sąmatas;
– slaptu balsavimu 2 metams renka LPA tarybą (ne mažiau kaip 7 asmenis), prezidentą bei revizijos komisiją;
– sprendžia kitus asociacijos veiklos klausimus.
6.3. Konferencijos nutarimai laikomi teisėtais, jei konferencijoje dalyvauja ne mažiau kaip pusė LPA narių arba tarybos nustatytas delegatų skaičius. Delegavimo principus ir normas nustato taryba.
6.4. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, balsavimo būdą nustato konferencija.
6.5. LPA taryba:
– savo veikla įgyvendina LPA tikslus ir uždavinius;
– šaukia LPA konferencijas, organizuoja mokslines konferencijas ir kitus renginius;
– atsiskaito konferencijai;
– posėdžiai šaukiami pagal reikalą, bet ne rečiau, kaip du kartus per metus;
– posėdis teisėtas, jeigu dalyvauja daugiau, negu pusė narių;
– sprendimai priimami atskiru balsavimu, paprasta balsų dauguma;
– atskiru balsavimu 2 metams išrenka Asociacijos viceprezidentą, atsakingąjį sekretorių ir iždininką;
– priima naujus LPA narius ir šalina iš jos;
– priima garbės narius.
6.6. LPA prezidentas:
– atstovauja Asociacijai santykiuose su kitomis organizacijomis;
– šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
– pasirašo tarybos nutarimus ir kitus dokumentus;
– tvarko Asociacijos narių ir jos veikloje dalyvaujančių asmenų sąrašą;
– tvarko ūkinę ir finansinę Asociacijos veiklą, apie ją informuoja tarybai ir atsiskaito koferencijai;
– priima Asociacijos darbuotojus pagal darbo sutartį;
– sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
6.7. LPA revizijos komisija išsirenka pirmininką, vykdo lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolę.
6.8. Asociacijos struktūriniai padaliniai (filialai, centrai, fondai ir kt.) steigiami bei jų veikla nutraukiama tarybai nutarus. Struktūriniai padaliniai kartą per metus atsiskaito tarybai.
6.9. Asociacijos struktūriniams padaliniams gali būti suteikiama juridinio asmens teisės. Apie struktūrinio padalinio, turinčio juridinio asmens statusą, įsteigimą taryba ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tokio padalinio įsteigimo raštu praneša Teisingumo ministerijai bei savivaldybės vykdomajai institucijai.

7. Asociacijos lėšos ir turtas
7.1. LPA lėšas ir turtą sudaro:
-įstatuose numatyti narių ar veikloje dalyvaujančių asmenų mokesčiai;
– fizinių asmenų, labdaros fondas, dovanotos (paaukotos) lėšos;
– kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
– kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.
7.2. LPA lėšos naudojamos pagal Asociacijos konferencijos patvirtintą sąmatą Asociacijos veiklai finansuoti.

8. Baigiamieji nuostatai
8.1. Asociacijos veikla nutraukiama konferencijos nutarimu ar kita įstatymais numatyta tvarka.
8.2. Asociacijos lėšų sunaudojimo tvarką nustato konferencija.
8.3. Šie įstatai bei jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka.