Etikos kodeksas

patvirtintas LPA Tarybos posėdyje 2004 m. spalio 28 d.

Įžanga

Politikos mokslų specialistai kaip ir bet kokios kitos profesijos atstovai savo veikloje dažnai susiduria su situacijomis, kai priimant sprendimus neužtenka vadovautis vien formaliomis konkrečios akademinės institucijos darbo taisyklėmis ar šalyje galiojančiomis teisės normomis. Be to, politologų veikloje – atliekant tyrimus ar viešai komentuojant politinius įvykius ir jų dalyvius – gali iškilti ir specifinių kitoms profesijoms nebūdingų etinių dilemų.

Šio etikos kodekso pagrindinis tikslas – apibrėžti svarbiausius politologų elgesio principus, kurie padėtų įtvirtinti aukštus profesinės kultūros standartus. Politologėmis/ais laikomi bent vienos politikos studijų pakopos (bakalauro, magistro, daktaro) baigimo diplomą turintys ir/arba užsiimantys pedagogine bei moksline tiriamąja veikla asmenys ir publikuojantys šios veiklos rezultatus politikos mokslų leidiniuose.

Pagrindiniai profesinės etikos principai

I. Politikos mokslų atstovai savo veikloje turi vadovautis siekiu aiškintis mokslinę tiesą bei atsakingai pristatyti savo akademinių tyrimų rezultatus kolegoms ir visai visuomenei. Savo darbe jie turi praktikuoti intelektualinį sąžiningumą bei nuolatos kelti savo kvalifikaciją.

II. Nors kaip piliečiai politologai gali turėti savo ideologinius įsitikinimus bei užsiimti praktine konsultacine ar politine veikla, jie visada turi aiškiai ir viešai deklaruoti savo interesus, kylančius iš tokios veiklos, o taip pat paviešinti bet kokius ryšius su politinėmis partijomis ar kitomis institucijomis, kurios gali daryti įtaką jų vertinimams. Šie interesai neturi riboti intelektualinės laisvės, o profesinė padėtis ir autoritetas neturi būti paslėptai naudojami politiniais tikslais. Taip pat turi būti susilaikoma nuo piktnaudžiavimo savo statusu, pavyzdžiui, renkant informaciją, jei ji nebūtina profesinei veiklai ir tyrimams. Asociacija pasilieka teisę pasisakyti dėl asmenų, kurie be pagrindo viešai prisistato politologėmis/ais arba piktnaudžiauja šiuo statusu, nepriklausomai nuo to, ar jie yra asociacijos nariai, ar ne.

III. Kaip dėstytojai politikos mokslų atstovai turi skatinti nuolatinį studentų mokymąsi ir kritinį mąstymą. Dėstydami jie turi siekti aukščiausių profesinių standartų, gerbti studentus ir jų savarankišką nuomonę, objektyviai vertinti jų žinias. Turi būti vengiama bet kokios diskriminacijos lyties, tautybės, rasės, įsitikimų ar kitų veiksnių, nesusijusių su akademiniu vertinimu, pagrindu. Dėstytojai privalo vengti bet kokios materialinės ar kitokios naudos iš savo studentų, jei tai gali būti susiję su studentų akademiniu įvertinimu. Dėstytojai turi viešai pripažinti studentų indėlį atliekamuose tyrimuose ar rengiant publikacijas.

IV. Politologai turi gerbti savo kolegų nuomonę ir kritinėse diskusijose visada išlaikyti deramą pagarbą savo oponentams. Kritinės diskusijos yra sveikintinos ir skatintinos, nes jos yra neatskiriama tiesos paieškų dalis, tačiau diskusijų objektas turi būti idėjos, o ne asmenys. Politologai turi viešai pripažinti savo kolegų indėlį tais atvejais, kai savo tyrimuose, publikacijose, paskaitose ar viešuose pasisakymuose naudojamasi kolegų darbais.

V. Dalyvaudami viešose diskusijose politologai turi siekti apsiriboti tik savo srities analize ir komentarais. Jei diskusijų tema išeina už jų kompetencijos ribų, tokiais atvejais reikia arba vietoje savęs siūlyti diskusijoje dalyvauti tos srities specialistams, arba diskusijų metu pripažinti savo kompetencijos ir žinių trūkumus. Politologai turi suvokti ribas tarp savo kaip piliečių asmeninių vertinimų ir tyrimais pagrįstų profesinių vertinimų bei nepainioti šių dalykų. Taip pat būtina atskirti, kada politikos mokslų atstovai kalba savo atstovaujamos institucijos vardu, o kada išsako savo asmeninę nuomonę.

VI. Kaip akademinių institucijų darbuotojai, politologai turi suprasti institucinę atsakomybę bei skirti reikiamą dėmesį tinkamam savo pareigų vykdymui – dėstymui, tyrimams bei darbui su kolegomis. Imdamiesi papildomos veiklos už savo institucijos ribų politologai turi tinkamai pasverti tokių darbų poveikį jų akademinei veiklai, siekti ne tik asmeninės naudos, bet ir savo akademinės institucijos tikslų įgyvendinimo. Tuo pačiu laikydamiesi savo institucijos darbo taisyklių, dėstytojai privalo turėti galimybę kritiškai vertinti institucijų veiklą ir esant reikalui ja pasinaudoti.

VII. Politologų bendrijos nariai turi siekti kuo plačiau skleisti informaciją apie galimus tyrimų finansavimo šaltinius Lietuvoje bei užsienyje. Šiais tikslais turėtų būti kuo aktyviau išnaudojamos LPA bei konkrečių Lietuvos akademinių institucijų teikiamos informacijos sklaidos bei kontaktų galimybės. Gavus finansinę paramą konkrečiam tyrimui, privaloma nurodyti šios paramos šaltinį. Paramos teikėjai neturi atsakyti už finansuojamų tyrimų išvadas, o taip pat susilaikyti nuo paramos susiejimo su sąlygomis, kurios gali riboti tyrėjų laisvę. Savo ruožtu tyrėjai gali atsisakyti nuo paramos, kuri, jų manymu, gali apriboti jų intelektualinę laisvę bei tyrimo išvadas.

Etikos kodekso taikymas

Etikos kodekse numatyti principai skiriasi nuo institucijų veiklą reglamentuojančių ir kitų taisyklių savo pobūdžiu – jie yra rekomendacinio pobūdžio ir laikytini aukštos profesinės kultūros išraiška. Todėl pagrindinis ir veiksmingiausias jų įtvirtinimo principas yra profesinės atsakomybės įsisąmoninimas bei geranoriškas siekis jų laikytis. Tuo pačiu pagrindinė sankcija prieš juos akivaizdžiai ignoruojančius politikos mokslų profesijos atstovus – neigiama kolegų nuomonė.

Kraštutiniu atveju šiuos principus akivaizdžiai pažeidžiantys LPA nariai gali būti pašalinti iš asociacijos. Tokiu atveju sprendimą turi priimti LPA Taryba. Sprendimas turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais. LPA Taryba taip pat gali pareikšti savo viešą nuomonę ir dėl politologais prisistatančių jai nepriklausančių asmenų. Be to, kadangi kai kurie etikos kodekso principai glaudžiai susiję ir su akademinių institucijų veiklos nuostatomis, pavyzdžiui, plagijavimo draudimu, juos pažeidusiems politikos mokslų profesijos atstovams gali būti taikomos atitinkamos drausminės sankcijos.